Ochrana soukromí na webových stránkách

Jak používáme a spravujeme vaše osobní údaje


Důležité informace

 

Společnost Kellogg Europe Trading Limited („Kellogg“) respektuje vaše právo na soukromí. V souladu s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů uplatňujeme bezpečnostní opatření na ochranu a správu vašich osobních údajů.

 

Vezměte prosím na vědomí, že správcem vašich osobních údajů je společnost Kellogg. Zásady stanovené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny instance, ve kterých společnost Kellogg přijímá vaše osobní údaje za účely popsanými v tomto prohlášení. Tyto účely zahrnují zpracování údajů vyžadovaných k účasti v různých aktivitách na těchto webových stránkách nebo účely popsané níže.

 

V souvislosti s osobními údaji, které společnosti Kellogg poskytujete, jsme si položili několik důležitých otázek, na něž byste podle našeho názoru rádi znali odpověď. Tyto odpovědi vám v rozsahu požadovaném platnými zákony poskytnou informace o vašich právech souvisejících s vašimi osobními údaji, bezpečnostních opatřeních, které společnost Kellogg v souvislosti s vašimi osobními údaji uplatňuje, a způsobech využití, za jejichž účelem jsou tyto osobní údaje shromažďovány. Věříme, že pro vás budou tyto informace užitečné.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašich osobních údajů, nebo dotazů k uvedeným postupům, kontaktujte společnost Kellogg prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci 5 níže.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme sestavili tak, abyste za účelem nalezení odpovědi na konkrétní otázku nemuseli pročítat celý dokument. Samozřejmě pokud máte zájem přečíst si jej celý, neváhejte tak učinit. Jeho plné znění naleznete níže.

 

Po kliknutí na některé z níže uvedených témat budete přesměrováni na příslušné informace.

 

 

 1. Osobní údaje, které společnost Kellogg shromažďuje prostřednictvím těchto webových stránek a účely jejich zpracování
 2. Bezpečnostní opatření společnosti Kellogg
 3. Jak společnost Kellogg využívá vaše osobní údaje
 4. Komu může společnost Kellogg vaše osobní údaje předávat a proč
 5. Vaše práva
 6. Země, do kterých budou vaše osobní údaje odesílány, a důvody k jejich odeslání
 7. Jak a proč společnost Kellogg používá soubory „cookies“ a další podobné technologie
 8. Přizpůsobení webových stránek
 9. Zásady společnosti Kellogg o shromažďování údajů o dětech a nezletilých osobách
 10. Změny podmínek tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů
 11. Uchovávání vašich osobních údajů
 12. Jak společnost Kellogg kontaktovat


1. Které osobní údaje společnost Kellogg prostřednictvím těchto webových stránek shromažďuje a jakým způsobem je shromažďuje?

Poskytnutí vašich osobních údajů závisí na vašem rozhodnutí. Shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám na základě VLASTNÍHO rozhodnutí chcete poskytnout, nebo které jsou vyžadovány za účelem poskytování (a zlepšování) našich služeb. Přímo shromažďujeme osobní údaje, jako jsou jméno, věk, pohlaví, adresa a e-mailová adresa, ale také systémové informace, včetně údajů o připojení. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas a/nebo další právoplatné důvody, které mohou zahrnovat váš legitimní zájem o účast v obchodních aktivitách a nabídku produktů a služeb, které jsou pro vás výhodné. Každý vámi poskytnutý souhlas lze kdykoli zrušit. V takovém případě postupujte kteroukoli kontaktní metodou uvedenou v odstavci 5.

 

Můžete se rozhodnout, zda nám poskytnete svou e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo, atd., abychom vám mohli zasílat informace o našich produktech, zařazovat vás do soutěží a průzkumů, odpovídat na vaše dotazy či připomínky, nebo vás jen pravidelně informovat o velmi zajímavém vývoji produktů Kellogg, o které máte zájem. Uživatelům, kteří neuvedou své osobní údaje, nebo nepotvrdí svůj souhlas s použitím cookies a jinými podobnými technologiemi používanými na těchto webových stránkách, nemusí být některé funkce webových stránek dostupné. Pokud se rozhodnete své osobní údaje neuvádět, nebudeme vám moci poskytovat své produkty nebo služby, ani žádnou jinou podporu či odpověď.

 

V případě, že byste měli zájem o rozvoj své kariéry u společnosti Kellogg, můžete požádat o pracovní pozici a umístit svůj životopis na našich online náborových stránkách.

 

 

Zpět nahoru

 

2. Bezpečnostní opatření společnosti Kellogg

Společnost Kellogg přijala bezpečnostní opatření v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů. Společnost Kellogg uplatňuje opatření navržená k prevenci ztráty dat, zachování integrity dat a omezení přístupu k těmto informacím. K vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti Kellogg a pověření zaměstnanci našich poskytovatelů služeb třetích stran, kteří zpracovávají údaje v našem zastoupení. Všichni zaměstnanci společnosti Kellogg, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, musí dodržovat Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Kellogg, a od všech třetích stran poskytujících služby v našem zastoupení je vyžadováno, aby všichni jejich zaměstnanci s možností přístupu k vašim osobním údajům podepsali dohodu o mlčenlivosti. Navíc jsou s každou třetí stranou pověřenou zpracováním údajů pro společnost Kellogg s možností přístupu k těmto osobním údajům uzavírány smlouvy, které zajišťují, aby byla dodržována úroveň bezpečnosti vyžadovaná ve vaší jurisdikci a aby byly vaše osobní údaje zpracovávány výhradně v souladu s pokyny společnosti Kellogg.

 

Viz otázka č. 4 – Komu může společnost Kellogg předávat vaše osobní údaje a proč?

 

 

Zpět nahoru


3. Jak společnost Kellogg využívá vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budou využívány pouze k účelům, ke kterým jste je společnosti Kellogg poskytli. S těmito účely jste byli seznámeni v okamžiku, kdy jste nám své osobní údaje poskytli. Údaje budou použity také za účelem správy, podpory a získávání zpětné vazby o úrovni našich služeb, prevence porušení bezpečnosti, právních předpisů nebo našich smluvních podmínek a k přímým marketingovým účelům. Tyto údaje mohou být také předávány subjektům mimo území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), třetím stranám (jako součást informací, které jsou běžnou součástí podnikatelského subjektu) v případě prodeje společnosti či její reorganizace, nebo pokud je jinak vyžadováno nebo dovoleno platnými právními předpisy či příslušným regulačním úřadem.

 

 

Zpět nahoru


4. Komu může společnost Kellogg vaše osobní údaje předávat a proč

Společnost Kellogg nikdy nepředá vaše osobní údaje žádné obchodní organizaci třetí strany (tj. strana, která nepatří do skupiny Kellogg), která má v úmyslu tyto údaje využívat za vlastním účelem, jiným, než vyžadují platné právní předpisy. Jako součást celosvětové skupiny může společnost Kellogg na základě vlastního uvážení převádět nebo předávat vaše osobní údaje jiným správcům údajů v rámci skupiny Kellogg k použití za podobnými účely, a vy s takovým převodem nebo předáním souhlasíte. Pokud budou vaše osobní údaje převedeny nebo předány jinému správci údajů v rámci skupiny Kellogg, bude mít nový správce údajů práva a povinnosti vztahující se k vašim osobním údajům stejná jako společnost Kellogg.

 

Společnost Kellogg může s vaším souhlasem sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami (tj. strany, které nejsou součástí skupiny Kellogg), jako jsou například strany, které nám pomáhají poskytovat produkty a služby a které zajišťují technické operace, avšak pouze za přísně omezených podmínek uvedených níže:

 

 • Přístup k vašim osobním údajům mohou mít také „třetí strany zajišťující zpracování dat“ (poskytovatelé služeb, kteří zajišťují plnění a aktivaci dodávek, digitální agentury, poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé úložišť a další partneři zajišťující technické služby), kteří nám pomáhají spravovat naše webové stránky nebo zpracovávat na nich zadané údaje. Někteří z těchto obchodních partnerů mohou sídlit mimo zemi, ve které se připojujete k internetu nebo těmto webovým stránkám.

   

 


5. Vaše práva

Máte právo požádat společnost Kellogg, aby vám sdělila, které údaje o vás uchovává. Pokud si přejete své osobní údaje zkontrolovat nebo změnit, klikněte na „Můj účet“. Zde budete mít možnost své osobní údaje nebo preference aktualizovat. Máte právo žádat společnost Kellogg o opravu, blokování, doplnění a smazání svých osobních údajů, omezení jejich použití a jejich přenesení k jiné organizaci. Máte právo požadovat další informace týkající se manipulace s vašimi osobními údaji. Za určitých okolností máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Kellogg a v případě, že jsme vás žádali o souhlas se zpracováním vašich údajů, tento souhlas odvolat. Pokud potřebujete pomoc nebo vysvětlení k některému z výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

Nicméně pro tato práva platí také několik výjimek. Například přístup k osobním údajům může být zamítnut v případech, kdy by zpřístupnění takových informací odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud společnosti Kellogg brání zpřístupnění takových informací právní důvody. Kromě toho může společnost Kellogg uchovávat vaše údaje i v případě, že jste svůj souhlas zrušili, pokud může společnost Kellogg prokázat, že má ke zpracování vašich údajů právní důvod nebo povinnost.

 

V případě nevyřešených problémů máte právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů bude [●].

 

 

Zpět nahoru
 

6. Země, do kterých budou vaše osobní údaje odesílány, a důvody k jejich odeslání

Firma Kellogg je globální společnost a vaše osobní údaje mohou být přenášeny mezinárodně. Mohou být přenášeny do zemí, jejichž právní předpisy stanovují úroveň ochrany osobních údajů, která se liší od úrovně ochrany země, ve které jste své osobní údaje zadávali. Společnost Kellogg (jako správce a exportér údajů) uplatňuje v zemích, ve kterých to místní právní předpisy o ochraně osobních údajů vyžadují, bezpečností opatření pro export osobních údajů z jurisdikce dané země. Pokud to místní právní předpisy o ochraně osobních údajů nařizují, společnost Kellogg uzavírá se subjekty, které vaše osobní údaje přijímají (například firmy náležející ke skupině Kellogg nebo třetí strany zajišťující zpracování dat), dohody, jež jim ukládají dodržovat příslušná bezpečnostní opatření a zpracovávat vaše údaje výhradně v souladu se zákony na ochranu osobních údajů platnými v EU.

 

Pokud jsou údaje přenášeny v rámci EHP do jurisdikce mimo EHP, řídí se takový přenos údajů Smlouvou o přenosu údajů, která obsahuje standardní smluvní ustanovení o ochraně osobních údajů. Evropská komise přijala standardní smluvní ustanovení o ochraně osobních údajů (tzv. „vzorové doložky“), jež zajišťují ochranu osobních údajů přenášených mimo území Evropy. My tyto vzorové doložky při přenosu osobních údajů mimo Evropu používáme. Pokud si přejete dozvědět se o mezinárodních přenosech vašich osobních údajů více, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

Server, na kterém jsou provozovány tyto webové stránky, může být fyzicky umístěn mimo území státu nebo země, ze které na tyto webové stránky přistupujete. Poskytovatel těchto webových stránek je smluvně vázán k zajištění, aby bylo s vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v EU a aby jednal výhradně v souladu s pokyny společnosti Kellogg a průběžně implementoval veškerá technická opatření potřebná udržení bezpečnosti vašich osobních údajů.

 

Zpět nahoru

 

7. Jak a proč společnost Kellogg používá soubory „cookies“ a další podobné technologie

Společnost Kellogg používá soubory cookies, což jsou malé textové soubory ukládané ve vašem počítači navštívenými webovými stránkami či určitými otevřenými e-maily, a další podobné technologie, jako jsou například Flash Cookies a web beacons. Takové technologie jsou široce využívány nejen za účelem zajištění funkčnosti webových stránek nebo jejich efektivnější činnosti, ale také k poskytování obchodních a marketingových informací vlastníkům webových stránek a k získávání osobních údajů, jako jsou typ prohlížeče a operační systém, odkazující stránka, cesta přes stránky, doména ISP a jiné za účelem pochopení, jak návštěvníci tuto webovou stránku využívají. Cookies a podobné technologie nám pomáhají přizpůsobit tyto webové stránky vašim osobním potřebám.

 

Tento typ informací získaný prostřednictvím souborů cookies nebude předáván mimo skupinu Kellogg nebo naše třetí strany zajišťující zpracování údajů. Tyto informace nebudou používány ani za účelem nevyžádané komunikace.

 

Cookies uložené ve vašem počítači neobsahují vaše jméno, ale pouze IP adresu. V mnoha případech po ukončení uživatelské relace nejsou informace obsažené v těchto souborech cookies nadále společnosti Kellogg dostupné.

 

Ujistěte se prosím, zda máte ve svém počítači povolen příjem cookies či nikoliv. Ve svém prohlížeči si můžete nastavit upozornění, které vás bude před příjmem cookies varovat, nebo můžete jejich příjem jednoduše zakázat. V takovém případě však nebudete mít přístup ke všem funkcím webové stránky. Postup nastavení naleznete v sekci „Nápověda“ ve vašem prohlížeči. Na některé Flash Cookies nemusí mít takové nastavení vliv. Abyste se mohli pohybovat v mnoha částech této webové stránky a na dalších stránkách společnosti Kellogg, nemusíte mít příjem cookies povolený. Nezapomeňte však, že pokud použijete jiné počítače v jiných lokalitách, budete muset každý prohlížeč přizpůsobit vašim preferenčním nastavením pro příjem cookies.

 

Další informace o cookies, včetně možnosti jejich odmítnutí, naleznete na webu  www.allaboutcookies.org

 

 


8. Přizpůsobení webových stránek

S vaším souhlasem, a v souladu s ustanovením uvedeným níže, můžeme vaše osobní údaje poskytnuté při online registraci použít za účelem zjišťování vašich zájmů – tímto způsobem se snažíme zajistit, abyste při návštěvě našich stránek nepropásli žádnou nabídku ani informace, které se vás týkají.

 

Společnost Kellogg a renomované reklamní společnosti třetích stran jednající v jejím zastoupení budou shromažďovat informace o využití webových stránek a návštěvnících našich webových stránek za účelem tvorby statistických analýz a obchodních přehledů, marketingového průzkumu, sledování využití stránek a tras využívaných návštěvníky prostřednictvím našich stránek, zacílení obsahu stránek, cílení našich marketingových kampaní a přímé marketingové korespondence prostřednictvím e-mailů, cílení našich internetových reklamních bannerů na našich webových stránkách a sledování využití naší internetové bannerové reklamy a dalších odkazů z webových stránek marketingových partnerů na naše webové stránky.

 

Údaje o využití webu můžeme také kombinovat s ostatními informacemi, které jsme o vás nashromáždili. Může se jednat například o informaci, zda jste na naše webové stránky přišli prostřednictvím reklamního e-mailu, který jsme vám zaslali na váš osobní účet, údaje o registraci uživatele (pokud jste se přihlásili) a údaje o využití webu uložené proti předchozím souborům cookies nastaveným ve vašem počítači. Ukládání těchto informací nám pomáhá získat lepší a konkrétnější přehled o tom, jak zákazníci využívají naše stránky a jaké mají preference a zájmy. Údaje můžeme využívat za účelem provádění obchodních a marketingových průzkumů a přizpůsobení našich stránek, marketingových kampaní a e-mailové komunikace s konkrétními zákazníky.

 

Zpět nahoru

 

9. Zásady společnosti Kellogg o shromažďování údajů o dětech a nezletilých osobách

O dětech mladších 16 let neshromažďujeme žádné osobní údaje.

 
 


10.  Změny podmínek tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Kellogg občas provede změny a úpravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Budeme-li považovat tyto změny za důležité, dáme vám o nich vědět prostřednictvím jednoho (nebo několika) z následujících způsobů: (1) změny umístíme na této webové stránce, nebo (2) vás o změnách budeme informovat e-mailem či jinou zprávou. Umožníme vám také s těmito důležitými změnami souhlasit. Změny nabudou účinnosti jejich zveřejněním a vaším přijetím těchto změn, což může být i prostřednictvím dalšího používání těchto webových stránek poté, co tyto změny vešly v platnost.

 

Zpět nahoru11. Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost Kellogg bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k účelům stanoveným v tomto dokumentu. Společnost Kellogg bude uchovávat a používat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném ke splnění našich právních povinností (například pokud je od nás vyžadováno uchovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými daňovými/mzdovými předpisy), za účelem řešení sporů a prosazování našich smluv. Za účelem zpracování interních analýz uchováváme také soubory s protokoly. Tyto soubory s protokoly jsou obecně uchovávány pouze krátkou dobu s výjimkou těch, které potřebujeme k zajištění bezpečnosti stránek, ke zlepšení jejich funkčnosti, nebo které jsme ze zákona povinni uchovávat po delší časové období.

 

Zpět nahoru12. Jak společnost Kellogg kontaktovat

Správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje pro účely platného zákona o ochraně osobních údajů pro EU je:

 

 

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

 

 

Téléphone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

 

Pokud máte k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese, telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném výše. Uveďte zemi, ve které žijete, a povahu vašeho dotazu. Kontaktovat nás můžete také následujícím způsobem:

 

 

Odkaz Kontaktujte nás

 

Zpět nahoru

 


04/05/2018